میلگرد متین


معرفی


242
139
0

کالا ها

میلگرد
8
میانه
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
3980
0
1398-06-26 12:05:46
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
3900
1398-06-26 12:05:35
میلگرد
6
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
3990
1398-06-26 12:05:27
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4300
1398-06-26 12:05:14
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد متین
0
4050
1398-06-26 12:05:01