اهن الات حاج محمدی


معرفی


803
337
0

کالا ها

میلگرد
10
کیان ابهر
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-13 15:07:57
میلگرد
5.5
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
5.5
اهن الات حاج محمدی
0
10250
1399-05-13 15:07:01
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن الات حاج محمدی
0
1550000
1399-05-13 15:06:32
میلگرد
10
خرمدشت
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
10200
1399-05-13 15:05:21
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
10100
1399-05-13 15:02:29