اهن الات حاج محمدی


معرفی


803
337
0

کالا ها

میلگرد
10
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-03-01 10:33:15
میلگرد
14
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-03-01 10:30:54
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-03-01 10:30:48
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
6500
1399-03-01 10:30:35
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
6500
1399-03-01 10:30:30