اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

قوطی و پروفیل
گروه صنعتی آمل
6
2
10 * 10
اهن الات حاج محمدی
7400
0
1398-11-03 12:10:27
قوطی و پروفیل
پروفیل رشت
6
2
اهن الات حاج محمدی
7400
0
1398-11-03 12:10:02
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1.25
اهن الات حاج محمدی
0
7200
1398-11-03 12:09:55
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
5020
1398-11-03 12:06:42
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار تهران
18
اهن الات حاج محمدی
0
1750000
1398-11-01 15:55:01