اهن الات حاج محمدی


معرفی


846
339
0

کالا ها

میلگرد
20
آذر امین
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
0
6400
1399-02-24 15:04:55
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 11:00:14
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 10:57:54
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 10:56:22
میلگرد
16
ارگ تبریز
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
6000
0
1399-01-31 11:09:40