اهن الات حاج محمدی


معرفی


803
337
0

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
5800
1399-02-02 10:56:22
میلگرد
16
ارگ تبریز
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
6000
0
1399-01-31 11:09:40
میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
0
6000
1398-11-29 12:57:40
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
5200
1398-11-10 11:52:46
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
7200
6700
1398-11-06 16:19:40