اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4140
1398-05-12 11:40:04
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-12 11:39:29
میلگرد
22
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-12 11:39:01
قوطی و پروفیل
پایا اصفهان
6
1.5
60 * 40
اهن الات حاج محمدی
0
6150
1398-05-09 15:42:14
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4200
1398-05-09 14:12:22