اهن الات حاج محمدی


معرفی


768
327
0

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4130
1398-05-13 15:55:53
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 15:55:46
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-13 10:17:29
میلگرد
10
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4140
1398-05-13 10:17:13
میلگرد
14
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 10:16:50