اهن الات حاج محمدی


معرفی


654
313
0

کالا ها

میلگرد
10
آذر چیلک تبریز
A3
12 متری
مشکی
10
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-09 12:30:29
میلگرد
16
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
4160
0
1398-05-09 12:30:01
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-07 21:49:40