اهن الات حاج محمدی


معرفی


830
337
0

کالا ها

میلگرد
16
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 10:16:41
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات حاج محمدی
4150
0
1398-05-13 10:16:33
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات حاج محمدی
0
4160
1398-05-13 09:58:09
میلگرد
14
میانه
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4170
1398-05-13 09:26:33
میلگرد
14
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات حاج محمدی
0
4150
1398-05-13 09:25:59