اهن الات حاج محمدی


معرفی


803
337
0

کالا ها

تیرآهن
16
کرمانشاه
انبار تهران
16
اهن الات حاج محمدی
0
1150
1398-11-05 12:48:44
قوطی و پروفیل
مهر سهند
6
2
60 * 40
اهن الات حاج محمدی
7350
0
1398-11-05 12:48:34
قوطی و پروفیل
نیکان پروفیل
6
2
40 * 40
اهن الات حاج محمدی
7350
0
1398-11-05 12:48:29
قوطی و پروفیل
برفیان آمل
6
2
اهن الات حاج محمدی
7400
7350
1398-11-05 12:48:23
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
2
اهن الات حاج محمدی
0
7350
1398-11-05 12:48:18