بازرگانی مشاور


معرفی


63
34
0

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4850
1398-09-23 12:08:49
میلگرد
8
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
8
بازرگانی مشاور
0
4950
1398-09-23 12:08:40
میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
بازرگانی مشاور
0
4800
1398-09-23 12:08:09
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بازرگانی مشاور
0
4850
1398-09-19 11:06:02
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
بازرگانی مشاور
0
4900
1398-09-19 11:03:17