بازرگانی مشاور


معرفی


63
34
0

کالا ها

میلگرد
25
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
25
بازرگانی مشاور
4800
0
1398-09-19 11:01:42
میلگرد
25
خلیج فارس
A3
12 متری
مشکی
25
بازرگانی مشاور
4830
0
1398-09-19 11:01:21
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
بازرگانی مشاور
0
4900
1398-09-19 11:01:07
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
بازرگانی مشاور
4850
0
1398-09-19 11:00:51
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
بازرگانی مشاور
0
5100
1398-09-19 10:59:42