بازرگانی مشاور


معرفی


63
34
0

کالا ها

میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
بازرگانی مشاور
0
4850
1398-09-19 10:59:28
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
بازرگانی مشاور
0
4930
1398-09-19 10:58:54
میلگرد
22
افق ابهر
A3
12 متری
مشکی
22
بازرگانی مشاور
4830
0
1398-09-19 10:58:43
میلگرد
14
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
14
بازرگانی مشاور
0
4800
1398-09-19 10:58:15