آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


101
28
0

کالا ها

قوطی و پروفیل
صدرا تهران
6
1.5
آهن آلات برادران خانوردیلو
15000
0
1399-04-17 14:38:39
قوطی و پروفیل
گروه صنعتی آمل
6
3
80 * 40
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
15000
1399-04-17 14:38:24
قوطی و پروفیل
پاسارگاد
6
2
80 * 40
آهن آلات برادران خانوردیلو
0
12700
1399-04-14 12:13:12
تیرآهن
16
فایکو
کارخانه
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1650000
1650000
1399-04-09 17:30:04
تیرآهن
14
فایکو
کارخانه
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
1280000
1280000
1399-04-09 17:29:50