آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


101
28
0

کالا ها

تیرآهن
22
ذوب آهن
کارخانه
22
آهن آلات برادران خانوردیلو
2920000
2920000
1399-04-09 17:29:22
تیرآهن
20
ذوب آهن
کارخانه
20
آهن آلات برادران خانوردیلو
2710000
2710000
1399-04-09 17:29:04
تیرآهن
10
ترک
کارخانه
10
آهن آلات برادران خانوردیلو
1250000
1250000
1399-04-09 17:28:46
تیرآهن
18
فایکو
کارخانه
18
آهن آلات برادران خانوردیلو
2150000
2150000
1399-04-09 17:28:36
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
1560000
1560000
1399-04-09 17:28:17