آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


101
28
0

کالا ها

تیرآهن
12
ذوب آهن
انبار اصفهان
12
آهن آلات برادران خانوردیلو
1550000
1550000
1399-04-09 17:27:38
تیرآهن
14
ذوب آهن
کارخانه
14
آهن آلات برادران خانوردیلو
1560000
1560000
1399-04-09 17:27:24
تیرآهن
18
ذوب آهن
کارخانه
18
آهن آلات برادران خانوردیلو
2150000
2150000
1399-04-09 17:27:00
تیرآهن
16
ذوب آهن
کارخانه
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1790000
1790000
1399-04-07 13:48:11
قوطی و پروفیل
خاور سوله
6
2
40 * 40
ابعادی
آهن آلات برادران خانوردیلو
11700
11700
1399-04-07 13:48:06