آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


125
36
0

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
کارخانه
18
آهن آلات برادران خانوردیلو
2150000
2150000
1399-04-09 17:27:00
تیرآهن
16
ذوب آهن
کارخانه
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1790000
1790000
1399-04-07 13:48:11
قوطی و پروفیل
خاور سوله
6
2
40 * 40
ابعادی
آهن آلات برادران خانوردیلو
11700
11700
1399-04-07 13:48:06
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار تهران
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1790000
1790000
1399-04-07 13:48:02
تیرآهن
27
ذوب آهن
کارخانه
27
آهن آلات برادران خانوردیلو
4500000
4500000
1399-04-07 13:42:04