آهن آلات برادران خانوردیلو


معرفی


128
36
0

کالا ها

تیرآهن
16
ماهان
کارخانه
16
آهن آلات برادران خانوردیلو
1470000
1470000
1399-04-07 13:41:04
تیرآهن
30
ذوب آهن
کارخانه
30
آهن آلات برادران خانوردیلو
5800000
5800000
1399-04-07 13:40:34
تیرآهن
24
ذوب آهن
کارخانه
24
آهن آلات برادران خانوردیلو
3200000
3200000
1399-04-07 13:40:20
تیرآهن
20
فایکو
کارخانه
20
آهن آلات برادران خانوردیلو
3000000
3000000
1399-04-03 16:33:46
تیرآهن
18
ماهان
کارخانه
18
آهن آلات برادران خانوردیلو
1950000
1950000
1399-04-03 16:33:05