ماهان


معرفی


24
14
0

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A3
12 متری
مشکی
10
ماهان
0
102500
1399-06-15 12:18:10
میلگرد
18
ملایر
A3
12 متری
مشکی
18
ماهان
0
102000
1399-06-15 12:17:42
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
ماهان
0
102000
1399-06-15 12:17:28
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
ماهان
102000
0
1399-06-15 12:17:13
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
ماهان
0
10250
1399-06-15 12:16:37