روش های خرید از سامانه

1. خرید نقدی و مستقیم

روش اول

مشتری بنگاه مورد نظر را انتخاب می کند ، با توجه به اطلاعات موجود در سامانه آهن با بنگاه تماس و قیمت و موجودی بار را با بنگاه هماهنگ کرده ، در این روش تمام مسولیت خرید و فروش با بنگاه و مشتری می باشد و سامانه آهن هیچ گونه تضمینی بابت بار و قیمت نمی دهد.

  • • واریز پول به صورت نقدی و تمام وجه بار می باشد.

روش دوم

مشتری بنگاه مورد نظر را انتخاب می کند ، با هماهنگی سامانه آهن موجودی بار و قیمت نهایی را دریافت و خرید توسط سامانه آهن انجام می گیرد ، در این روش بار با تضمین سامانه آهن ارسال می گردد.

  • واریز پول به صورت نقدی و تمام وجه بار به حساب سامانه آهن می باشد.

2.خرید با بیعانه

روش اول

مشتری بنگاه مورد نظر را انتخاب کرده و پس از تایید قیمت بار 3 درصد از مبلغ را به عنوان بیعانه برای بنگاه واریز و بار توسط باربری بنگاه ارسال می شود و پس از رویت بار توسط مشتری مبلغ کامل بار واریز و پس از آن بار تخلیه می شود.

  • • در این روش تمام مسولیت خرید و فروش با بنگاه و مشتری می باشد.
  • اگر مبلغ بار کمتر از 50.000.000 تومان باشد مبلغ بیعانه 5 درصد می شود.

روش دوم

مشتری بنگاه مورد نظر را انتخاب کرده و پس از تاییدمشتری نوع بار و بنگاه را اانتخاب کرده وپس از تایید قیمت مبلغ 3 درصد بیعانه را به حساب سامانه آهن واریز می کند ، بار با مسولیت سامانه آهن به محل مشتری ارسال و رویت می شود و پس از واریز کل مبلغ بار تخلیه می شود.

  • در این روش تمام مسولیت خرید و فروش با سامانه آهن می باشد.
  • اگر مبلغ بار کمتر از 50.000.000 تومان باشد مبلغ بیعانه 5 درصد می شود.